23 listopada 2014

Jezus powiedział do swoich uczniów: »Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasi±dzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadz± się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: PójdĽcie, błogosławieni Ojca mojego, weĽcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia ¶wiata! Bo byłem głodny, a dali¶cie Mi je¶ć; byłem spragniony, a dali¶cie Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęli¶cie Mnie; byłem nagi, a przyodziali¶cie Mnie; byłem chory, a odwiedzili¶cie Mnie; byłem w więzieniu, a przyszli¶cie do Mnie. Wówczas zapytaj± sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieli¶my Cię głodnym i nakarmili¶my Ciebie? spragnionym i dali¶my Ci pić? Kiedy widzieli¶my Cię przybyszem i przyjęli¶my Cię? lub nagim i przyodziali¶my Cię? Kiedy widzieli¶my Cię chorym lub w więzieniu i przyszli¶my do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczynili¶cie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie¶cie uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: IdĽcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie dali¶cie Mi je¶ć; byłem spragniony, a nie dali¶cie Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęli¶cie Mnie; byłem nagi, a nie przyodziali¶cie mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedzili¶cie Mnie. Wówczas zapytaj± i ci: Panie, kiedy widzieli¶my Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyli¶my Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczynili¶cie jednemu z tych najmniejszych, tego¶cie i Mnie nie uczynili. I pójd± ci na mękę wieczn±, sprawiedliwi za¶ do życia wiecznego.«

Mt 25, 31-46